Metsäsuunnitelmaa on tarkistettava ajoissa

 

Kuopion kaupungin strateginen metsäsuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
21.2. Me vihreät esitimme suunnitelman palauttamista valmisteluun. Tämä ei saanut
kannatusta, joten teimme suunnitelmaan 5 muutosesitystä sekä kaksi lisäysesitystä, jotka eivät valitettavasti myöskään menestyneet.

Metsäsuunnitelmaa valmisteltiin pitkään. Saimme suunnitelmaan yhdeksi
laskentaskenaarioksi hakkuita hillitsevän vaihtoehdon. Ehdotimme jo valmisteluvaiheessa kuntalaisten osallistamista: kuntalaiskyselyn tuloksia ei kuitenkaan huomioitu suunnitelmassa. Kyselyyn vastanneet halusivat hillitä hakkuita sekä lisätä suojelua ja vanhojen metsien määrää.

Miksi teimme niin monta esitystä valtuustossa? Varmistaaksemme luonnon
monimuotoisuuden säilymistä kaupungin metsissä. Mielestämme olisi ollut tärkeää
tunnistaa suunnitelmassa vahvemmin myös ilmastonmuutos. Halusimme esityksillä
painottaa metsien merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Retkeilyreitillä paljaaksi hakattu
metsä ei juuri mieltä virkistä. Metsien suojelun tai jatkuvapeitteisen metsänhoidon osalta
suunnitelmassa ei asetettu sitovia mitattavia tavoitteita. Ainoa mitattavissa oleva tavoite oli asetettu metsien hakkuumäärille. Olimme tehneet vastaavat muutosesitykset jo aiemmin kaupunkirakennelautakunnassa 1.12. sekä kaupunginhallituksessa 20.12. Sosiaalidemokraatit tukivat kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa esityksiämme metsien virkistyskäytön vahvistamisesta ja suunnitelman voimassaoloajan lyhentämistä sekä kuntalaisten paremmasta kuulemisesta. Valtuustokäsittelyssä saimme tukea myös Vasemmistoliitolta, joka teki myös ansiokkaan lisäysesityksen, joka ei sekään valitettavasti menestynyt äänestyksissä. Kiitos näille ryhmille yhteistyöstä.

 

Valtuustossa käyty keskustelu oli valitettavan kärjistynyttä. Vastakkainasettelu on
harmillista, sillä kaikkien pyrkimys varmasti on huolehtia metsistä järkevästi tulevaisuuden muutospaineet huomioiden ja kaupungin talouttakin ajatellen.
Kyse on lopulta arvovalinnoista. Mielestämme kaupungin metsien hoidon ensisijaisia
tavoitteita tulisi olla luontokadon ehkäiseminen, ilmastonmuutoksen hillintä sekä
virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen. Hyväksytyn metsäsuunnitelman
hakkuutavoitteella vanhat metsät jatkavat hupenemistaan edistäen luontokatoa. Hävinneet eliölajit eivät palaa takaisin vaikka taimikkoa metsissä kasvaakin hakatun tilalle. Nyt tehtyä metsäsuunnitelmaa onkin tarkasteltava valtuustokausittain ja tarvittaessa siihen on tehtävä muutoksia.

Kuopion luonnon monimuotoisuusohjelmaa ollaan nyt päivittämässä. Toivomme
hyväksytyn metsäohjelman vaikutusten arviointia luonnon monimuotoisuuteen.
Toivottavasti jatkossa kaupungin keskeiset ulkoilu- ja virkistysalueet, kuten esimerkiksi
Niittylahti ja Kallaveden saaristo, saadaan pois metsätaloustoiminnan taloudellisen
tuottotavoitteen alta.

Marja Berg, kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)
Kaisa Kantele, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)

 

Kirjoitus julkaistu Savon Sanomissa 3.3.2022